SIM电平转换芯片


金沙集团186cc成色的 SIM 电平转换产品系列为 SIM 卡端口提供出色的电平转换功能,同时支持 IEC61000-4-2标准的静电放电(ESD)保护功能。

 

产品型号 VCCA最小输入电压(V) VCCA最大输入电压(V) VCCB最小输入电压(V) VCCB最大输入电压(V) 静态电流(uA) 传播延迟(ns) 最大上升时间(ns) 最大回落时间(ns) ESD(kV) 关键特性 封装方式
HL5301 0.9 2 1.5 3.6 0.3 8 10 10 Contact: ±8
Air: ±15
One-shot function on IO

STSLP-10

WLCSP-9